Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 🐶

Tieto všeobecné obchodné podmienky (“ Podmienky ”) spoločnosti KNZ Brands sro, so sídlom Belehradská 858/23, Praha 120 00, Česká republika, IČO 19350635, zapísané v obchodnom registri pod sp. zn. C 384986 vedenom na Mestskom súde v Prahe, e-mail info@dogmama.pet, telefónne číslo [bude upresnené] („ My ” alebo „ Predávajúci ”) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/ 2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov („ Občiansky zákonník “) vzájomné práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich, a Nás, ako predávajúcich, vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy („ Zmluva “) uzavreté prostredníctvom E-shopu na webových stránkach dogmama.pet.

Všetky informácie o spracovaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete tu https://dogmama.pet/pages/zasady-spracovani-osobnich-udaju.

Ustanovenia týchto Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Znenie Podmienok môžeme jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.

Ako iste viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás, a Zmluva je tak uzatvorená dištančným spôsobom v prostredí E-shopu, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky ( „ webové rozhranie E-shopu “).

Pokiaľ niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda pred Podmienkami prednosť.

1. Niektoré definície

1.1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;

1.2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;

1.3. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;

1.5. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;

1.6. Objednávka je Váš záväzný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;

1.7. Predobjednávka je Váš záväzný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru v rámci časovo obmedzenej akcie, kedy Tovar je nedostupný skladom a bude dodaný po zakúpení s časovým oneskorením potrebným na doplnenie skladových zásob

1.8. Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;

1.9. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope.

2. Všeobecné ustanovenia a poučenie

2.1. Kúpa Tovar je možná iba cez webové rozhranie E-shopu.

2.2. Pri nákupe Tovaru je Vaša povinnosť poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli v Objednávke budeme teda považovať za správne a pravdivé.

2.3. Na našom E-shope tiež poskytujeme prístup k hodnoteniu Tovaru vykonanému inými spotrebiteľmi. Autenticitu takýchto recenzií kontrolujeme (kedykoľvek je to prakticky možné) tým, že prepájame hodnotenia s konkrétnymi objednávkami, aby sme boli schopní overiť a preukázať, že recenzia pochádza od reálneho spotrebiteľa.

3. Uzavretie zmluvy

3.1. Zmluvu s Nami je možné uzatvoriť iba v slovenskom jazyku.

3.2. Na to, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili Objednávku . V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:

a) Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „Pridať do košíka“);

b) Informácie o Cene, Cene za dopravu, spôsobe platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby Objednávky v rámci užívateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoľného Tovaru, spôsobu jeho doručenia a platby;

c) Svoje identifikačné a kontaktné údaje slúžiace na to, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä teda meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

3.3. V priebehu tvorby Objednávky môžete až do doby jej dokončenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Zaplatiť“ Objednávku dokončíte. Stlačením tlačidla Zaplatiť potvrdzujete Vaše zoznámenie sa a súhlas s našimi Obchodnými Podmienkami a Podmienkami Ochrany Osobných Údajov. Potom nám budú všetky vyplnené informácie odoslané na spracovanie Objednávky.

3.4. Vašu Objednávku Vám potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke.

3.5. Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, keď Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte.

3.6. V prípade, že v rámci E-shopu, uplatneného zľavového kódu alebo v Objednávke bude uvedená zjavne chybná Cena, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, keď ste obdržali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie novej Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, keď Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba alebo prebýva cifra.

3.7. V prípade, keď dôjde k uzatvoreniu Zmluvy, Vám vzniká záväzok k zaplateniu Celkovej ceny.

3.8. V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Pokiaľ tak urobíte, bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou.

4. Cenové a platobné podmienky, výhrada vlastníckeho práva

4.1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky av Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

4.2. Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.

4.3. Platbu Celkovej ceny po Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkové ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

a) Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 10 (desiatich) kalendárnych dní.

b) Online platbou pomocou kreditných a debitných kariet, či službami Apple Pay a Google Pay.

4.4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu.

4.5. Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.

5. Doručenie tovaru

5.1. Tovar Vám bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z možností dostupných vo chvíli potvrdenia Objednávky:

a) Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Zásielkovňa;

b) Doručenie prostredníctvom dopravných spoločností GLS Česká Republika;

5.2. Tovar je možné doručiť iba v rámci Českej a Slovenskej republiky.

5.3. Doba doručenia Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia Tovaru Vám bude oznámená v potvrdení Objednávky. Doba uvedená v týchto Podmienkach je iba orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. Štandardná doba dodania je do 3 pracovných dní.

5.4. Po prevzatí Tovaru od dopravcu je Vaša povinnosť skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru av prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poruche na obale, ktorá svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupe do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.

5.5. V prípade, keď porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Nám ale v takom prípade vzniká právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Pokiaľ sa rozhodneme odstúpiť od Zmluvy, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie Ceny za dopravu, prípadne na nárok na náhradu škody, pokiaľ vznikla.

5.6. Pokiaľ je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bol v Zmluve dohodnutý, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné 14 dní od doručenia e-mailu.

5.7. Nebezpečenstvo škody na Tovare na Vás prechádza v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, že Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 Podmienok, na Vás nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza v okamihu, keď ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.

5.8. V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti Vás budeme vždy informovať v prípade:

a) mimoriadneho výpadku výroby Tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné Tovar dodať;

b) omeškanie s dodaním Tovaru od nášho dodávateľa, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dodania.

6. Práva z chybného plnenia

6.1. Zaručujeme, že v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare podľa čl. 6.7 Podmienok je Tovar bez vád, najmä potom, že Tovar:

a) zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;

b) je vhodné na účel, na ktorý ho požadujete as ktorým súhlasíme;

c) je dodané s pokynmi na použitie;

d) je vhodné na účel, na ktorý sa Tovar tohto druhu obvykle používa;

e) množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam Tovaru toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené nami alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením;

f) je dodané s príslušenstvom, vrátane obalu a návodu na použitie; a

g) zodpovedá kvalitou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, ktoré Vám boli poskytnuté pred uzavretím zmluvy.

6.2. Práva a povinnosti ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

6.3. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä pokiaľ nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 7.1, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva z vadného plnenia (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu na info@dogmama.pet. V uplatnení práva z chybného plnenia je potrebné zvoliť, ako chcete vadu vyriešiť, pričom túto voľbu nemôžete následne bez nášho súhlasu zmeniť. Reklamáciu vybavíme v súlade s Vami uplatneným právom z chybného plnenia.

6.4. Ak má Tovar vadu, máte nasledujúce práva:

a) na odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady, alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru; alebo

b) na odstránenie vady opravou Tovaru,

ibaže by bol zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým spôsobom neprimerane nákladný, čo sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre vás.

6.5. Sme oprávnení odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady.

6.6. Ďalej máte právo na:

a) primeranú zľavu z Ceny; alebo

b) odstúpenie od zmluvy,

ak:

a) odmietneme vadu odstrániť alebo ju neodstránime v súlade s právnymi predpismi;

b) sa vada prejaví opakovane,

c) je vada podstatným porušením Zmluvy; alebo

d) je z nášho vyhlásenia alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre Vás.

6.7. Právo na odstúpenie od Zmluvy nepatrí v prípade, ak je vada Tovaru nevýznamná.

6.8. V prípade, že ste si vadu na Tovar spôsobili sami, práva z vadného plnenia Vám nepatria.

6.9. Chybou Tovaru nie je opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním alebo pri použitom Tovare opotrebenie zodpovedajúce miere jeho predchádzajúceho používania.

6.10. Pri uplatnení reklamácie Vám vystavíme e-mailom potvrdenie, v ktorom bude uvedené:

a) dátum, kedy ste reklamáciu uplatnili;

b) čo je obsahom reklamácie;

c) aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete;

d) Vaše kontaktné údaje pre účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.

6.11. Ak sa nedohodneme na dlhšej lehote, do 30 dní od obdržania reklamácie odstránime vady a poskytneme Vám informáciu o vybavení reklamácie na uvedené kontaktné údaje. Pokiaľ táto lehota márne uplynie, môžete odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

6.12. O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom a vydáme Vám potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. Pokiaľ je reklamácia oprávnená, náleží Vám náhrada účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napr. účtenkami či potvrdeniami o cene za dopravu. V prípade, že došlo k odstráneniu vady dodaním nového Tovaru, je Vašou povinnosťou Nám pôvodný Tovar vrátiť, náklady na toto vrátenie však hradíme My.

6.13. V prípade, že ste podnikateľmi, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia Tovaru.

6.14. V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatiť práva z chybného plnenia pri vade, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho počiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

7.2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením §1829 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, resp. pokiaľ sa jedná o kúpu tovaru, potom do štrnástich dní od jeho prevzatia. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko kusov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti Tovaru, av prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína bežať dňom dodania prvej dodávky.

7.3. Od Zmluvy môžete odstúpiť zaslaním e-mailu na adresu info@dogmama.pet.

7.4. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy plnenie uvedené v § 1837 Občianskeho zákonníka.

7.5. Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, pokiaľ Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.

7.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok ste povinní Nám Tovar zaslať do 14 dní od odstúpenia a nesiete náklady spojené s vrátením tovaru k Nám. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali. V prípade odstúpenia z dôvodu, že My porušíme uzavretú Zmluvu, hradíme aj náklady spojené s vrátením tovaru k Nám, avšak opäť iba do výšky Ceny za dopravu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pri dodaní Tovaru ponúkali.

7.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený odstúpenie od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, ako Tovar obdržíme, alebo Nám preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.

7.8. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok Nám však zodpovedáte za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby ste sa zoznámili s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru, tj spôsobom, akým by ste sa s Tovarom zoznamovali v kamennej predajni. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení pohľadávku z titulu nákladov započítať na Vašu pohľadávku na vrátenie Ceny.

7.9. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred tým, než Vám dodáme Tovar, pokiaľ existujú objektívne dôvody, prečo nie je možné Tovar dodať (najmä dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody spočívajúce v povahe Tovaru), a to aj pred uplynutím doby uvedenej v čl. 6.1 Podmienok. Môžeme tiež od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ je zjavné, že ste uviedli v Objednávke zámerne nesprávne informácie. V prípade, že nakupujete tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda ako podnikateľ, sme oprávnení od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek, aj bez udania dôvodu.

8. Riešenie sporov so spotrebiteľmi

8.1. Nie sme vo vzťahu ku kupujúcim viazaní žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.2. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom elektronickej adresy info@dogmama.pet. Informáciu o vybavení sťažnosti zašleme na elektronickú adresu kupujúceho.

8.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 796/44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami.

8.4. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

9. Záverečné ustanovenia


9.1. Pokiaľ Náš a Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad budeme zasielať tovar mimo územia Českej republiky), bude sa vzťah vždy riadiť právom Českej republiky. Ak ste však spotrebitelia, nie sú touto dohodou dotknuté Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov.

9.2. Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.

9.3. Zmluvu je možné meniť iba na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzavretých zmlúv, ale iba zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.

9.4. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci, a pokiaľ stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.

9.5. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenie Objednávky so zhrnutím Objednávky obdržíte e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.

9.6. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 01.09.2023


Váš tím DogMama 🐶


Naša misia je podporiť zdravie, pohodu a kvalitu života psov pomocou prémiových funkčných doplnkov a edukáciou pánov, aby sme tým spoločne tvorili príbehy lásky, dobrodružstva a radosti.